College application essays arе a very important part of the college admissions process and learn this here now. They arе a wаy to tell colleges about you, your interests, and your abilities. They can also bе a great way tо show colleges that you are capable of learning new things аnd growing as a person. The format of an application essay is important too. It’s one way tо make sure that the information that colleges are looking for in your application gets into your essay.

En compliment de la Llei 1/2022, del 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana i la Llei 19/2023, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern

Subvencions públiques 2023

  • Subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes en el municipi de València. Ajuntament de València. 2023

Projecte: Dones associades i organitzades. Ampliant accions per a la millora urbana en clau inclusiva

Import assignat: 6.400,00 €

  • Subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana. Ajuntament de València. 2023

Projecte: Veïnat millorant el barri. Eines participades per a la regeneració urbana en clau inclusiva i sostenible

Import assignat: 4.000,00 €

  • Subvencions a entitats sense ànim de lucre de la província de València, destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o en contra de la violència de gènere. Diputació de València. 2023

Projecte: Veïnat millorant el barri. Eines participades per a la regeneració urbana en clau inclusiva i sostenible

Import assignat: 3.117,60 €

  • Subvencions a entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, la responsabilitat social, la transparència i l'accés a la informació pública. Diputació de València. 2023

Projecte: Veïnat millorant el barri. Eines participades per a la regeneració urbana en clau inclusiva i sostenible

Import assignat: 5.000,00 €

 Ajuntament de València

Diputació de València

.